Bekijk direct de veelgestelde vragen

  De rol van beslist.nl

  Beslist.nl toont jou het aanbod van een groot aantal webshops in Nederland en België. Voor vragen over je bestelling, de levering, het retourneren of de garantie van een product kun je terecht bij de desbetreffende webshop. Je vindt de contactgegevens van de webshop in de orderbevestiging die je van ons ontvangt. Heb je vragen over het bestellen via beslist.nl of kom je er met de webshop niet uit? Dan staan wij voor je klaar!
  De beslist.nl Winkelwagen
  • Op beslist.nl bestellen en betalen
  • De webshop levert jouw bestelling
  • Bij elke bestelling de beslist.nl OK-garantie
  Bij winkelcentrum beslist.nl vind je producten van de bij ons aangesloten shops.
  Je stopt de door jou gekozen producten in onze winkelwagen en je rekent af.
  Wij sturen jouw bestellingen direct door naar de juiste webshops.
  De webshops zijn verantwoordelijk voor jouw bestelling en de bezorging.
  Is er iets mis en kom je er niet uit met de webshop? Wij staan voor je klaar!