Voorraadstatus

Voor de producten die via beslist.nl zijn te bestellen geven de webshops zo goed en zo snel als mogelijk de wijzigingen in de voorraad aan ons door. Wanneer een product nog op beslist.nl wordt getoond en te bestellen is, mag je er vanuit gaan dat dit product nog op voorraad is. Mocht je meer gaan bestellen dan dat de webshop op voorraad heeft, tonen wij een melding in de winkelwagen. In dat geval kan de webshop de levertijd die zij beloven niet garanderen.

Als je vragen hebt over de voorraad van een specifiek artikel, dan kun je contact opnemen met de betreffende webshop.